Připojovací podmínky ČEZ

Na co si dát pozor při přípravě odběrného místa pro distribuci ČEZ

POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY 

 Definitivně upravený terén Jde o výškovou úroveň terénu po ukončení stavebních prací a úprav povrchů (dlažby, asfaltu apod.) či rozhrnutí ornice a výsadby zeleně. Povrch musí umožňovat bezpečný pohyb osob a výkon obsluhy elektrického zařízení. 

Distribuční soustava (DS) Vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy. Distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

Elektroměrová deska 

Elektroměrová deska je montážní deska s křížem pro uchycení elektroměru a přístrojů. 

Hlavní domovní skříň (HDS) 

„ hlavní domovní pojistková skříň, ve které je ukončena přípojka nn provedená venkovním vedením; 

„ hlavní domovní kabelová skříň, ve které je ukončena přípojka nn provedená kabelovým vedením; 

„ hlavní domovní kabelová skříň, ve které je umístěna smyčka provedená kabelovým vedením nn; 

„ v odůvodněných případech jako HDS může být použita rozpojovací skříň. 

Hlavní domovní vedení (HDV) 

Úsek elektrického vedení od přípojkové skříně až k odbočce k poslednímu elektroměru; hlavní domovní vedení není součástí přípojky. 

Komunikační jednotka 

Zařízení určené pro dálkový odečet naměřených dat. 

Měřicí místo 

Měřicí místo je místem měření elektřiny v zařízení elektrizační soustavy v předávacích a odběrných místech (elektroměrový rozváděč). Měřicí transformátor proudu (MTP) Přístrojový transformátor proudu určený k přenosu informačního signálu k měřicím přístrojům nebo elektroměrům pro nepřímé měření elektrické energie. Měřicí zařízení Měřicím zařízením jsou zařízení pro měření, přenos a zpracování naměřených hodnot, která slouží k měření, vyhodnocení a zúčtování obchodů s elektřinou. Jsou to měřicí transformátory, elektroměry, registrační stanice včetně spojovacích vedení pro přenos naměřených hodnot, pomocné přístroje a přístroje určené pro komunikaci. 

Odběrné místo (OM) 

Odběrným místem je místo, kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka (včetně měřicích transformátorů), do něhož se uskutečňuje dodávka elektřiny. 

Odbočky k elektroměrům 

Odbočky k elektroměrům jsou úsekem elektrického vedení, který odbočuje z HDV, případně z HDS a slouží pro připojení jednotlivých měřicích míst. Odbočka končí na přívodních svorkách hlavního jističe (případně v přívodní svorkovnici). 

Podružná část rozváděče (podružný rozváděč) 

Jedná se o část elektroměrového rozvaděče, kterou prochází již měřená elektřina. Musí být oddělená od neměřené plombovatelné části. Mohou zde být umístěny elektrické přístroje, podružný elektroměr apod. 

Přívodní vedení nn 

Přívodní vedení od přípojkové skříně patří k odběrnému elektrickému zařízení a dělí se obvykle na tyto části: 

„ hlavní domovní vedení; 

„ odbočky k elektroměrům; 

„ vedení od elektroměru k podružným rozváděčům (rozvodnicím). 

Přívodní vedení začíná odbočením od jisticích prvků nebo svorkovnic v přípojkové, popř. hlavní domovní kabelové skříni a jeho součástí jsou i upevňovací šrouby nebo svorky jakéhokoliv provedení. 

Rezervovaný příkon 

Na hladině nízkého napětí se jedná o hodnotu elektrického příkonu sjednanou s provozovatelem distribuční soustavy na základě požadovaného příkonu pro odběrné místo nebo předávací místo ve výši jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v ampérech (A). 

Topné elektrické spotřebiče 

Přímotopné elektrické spotřebiče (PV), akumulační elektrické spotřebiče (TUV, AKU), spotřebiče pro hybridní (smíšené) vytápění, vytápění s tepelným čerpadlem (TČ). 

Hlavní domovní skříně

Umístění HDS - připojení z venkovního vedení: 

„ na objektu nebo podpěrném bodě se hlavní domovní pojistková skříň umisťuje ve výšce 2,5-3 m (spodní okraj skříně) nad definitivně upraveným terénem. V tomto případě postačí uzávěr na šroub, který musí být upraven k zaplombování; 

„ na objektu nebo v pilíři lze jako HDS použít hlavní domovní kabelovou skříň. Pro její umístění platí podmínky jako při připojení z kabelového vedení. V tomto případě musí být uzavíratelná energetickým klíčem. 

Umístění HDS - připojení z kabelového vedení 

Hlavní domovní kabelová skříň musí být umístěna na objektu nebo v pilíři. Spodní okraj skříně musí být minimálně 0,6 m nad definitivně upraveným terénem. S ohledem na místní a klimatické podmínky může pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s., rozhodnout i o jiné výšce umístění. 

Požadované podmínky pro HDS 

„ trvalá přístupnost s volným prostorem před HDS o hloubce a šířce minimálně 800 mm, umožňující úplné otevření dvířek s definitivně upraveným terénem k bezpečnému provádění obsluhy a prací; 

„ jištění v HDS se provádí ve jmenovité řadě proudů dle IEC: 

             „ odbočky k elektroměrům se jistí minimálně o jeden stupeň výše než je proudová hodnota                        jističe před elektroměrem, v případě schválení jističe s charakteristikou C (dle kapitoly 8.1)                        se  odbočka doporučuje jistit minimálně o dva stupně výše, než je maximální proudová                            hodnota jističe před elektroměrem; 

              „ hlavní domovní vedení se jistí minimálně o dva stupně výše, než je maximální proudová                            hodnota jističe před elektroměrem. 

„ do zděného pilíře lze elektroměrový rozváděč umístit spolu se samostatnou HDS pouze po předchozím odsouhlasení pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s.; 

„ pokud je pilíř s HDS nebo s rozpojovací skříní v majetku ČEZ Distribuce, a. s., nesmí být jeho součástí elektroměrový rozváděč. Mechanické připevnění elektroměrového rozváděče shora nebo zboku k tomuto pilíři je zakázáno; 

„ není dovoleno umístit elektroměrový rozváděč na sloup (stožár) v majetku ČEZ Distribuce, a. s.; 

„ jestliže je součástí elektroměrového pilíře nebo elektroměrového rozváděče pojistková skříň a elektroměrový pilíř se připojuje k již dříve vybudované HDS, nesmí být přívodní vedení z HDS připojeno na pojistky v pojistkové skříni elektroměrového rozváděče, ale bude připojeno přímo na hlavní jistič před elektroměrem; 

„ v případě umístění čtyř a více elektroměrů ve společném elektroměrovém rozváděči pro připojení OM typu chaty, garáže a zahrádkářské osady může být instalováno jedno hlavní domovní vedení, které je jištěno pouze jednou sadou pojistek.

Hlavní domovní vedení

„ musí být provedeno v soustavě TN-C; 

„ je ve vlastnictví odběratele nebo majitele objektu; 

„ zřizuje se povinně pro více než tři odběrná místa nebo v případě, že v HDS je méně sad pojistek než je počet odběrných míst; 

„ průřez HDV se volí dle platných technických norem, s ohledem na očekávané zatížení, minimálně však 4×16 mm2 Al nebo 4×10 mm2 Cu, v provedení vodičů s plnými jádry nebo slaněnými vodiči; 

„ musí být vedeno co nejkratší trasou; „ musí být uloženo z vnější strany obvodového zdiva budovy nebo vedeno veřejně přístupnými prostorami odděleně od ostatních měřených vedení, umístěno a provedeno tak, aby byl ztížen neoprávněný odběr nebo neoprávněná dodávka elektřiny; 

„ musí být provedeno tak, aby byla jeho výměna možná bez stavebních zásahů (např. v trubkách, kanálech, dutinách konstrukcí); 

„ části vedení, procházející půdními prostory a ty, které není možno vést ve zdivu, musí být provedeny v ocelových trubkách s utěsněnými spoji a bez krabic; 

„ vodiče musí mít stejný průřez po celé délce vedení a nesmí být přerušeny s výjimkou odbočení k elektroměrům z kmenového hlavního domovního vedení. Kryt místa odbočení musí být upraven pro osazení plomby; 

„ pokud je v objektu více hlavních domovních vedení, použije se HDS umožňující připojení více hlavních domovních vedení jednotlivě na samostatné pojistkové sady; 

„ provedení HDV v instalačních lištách nebo žlabech není přípustné.


Odbočky k elektroměrům

Odbočky k elektroměrům jsou vedení, která odbočují z HDV pro připojení jednotlivých měřicích míst, případně vychází přímo z HDS, zejména v případech připojení odběrných zařízení rodinných domů za předpokladu osazení nezbytného počtu jistících prvků v HDS. 

Odbočky: 

„ musí být provedeny v soustavě TN-C; „ jsou ve vlastnictví odběratele nebo majitele objektu; 7 

„ přímo z HDS se zřizují v případě trvalých odběrů nejvýše do tří odběrných míst (včetně), pokud je k dispozici v HDS pro každé odběrné místo samostatná sada pojistek. V tomto případě musí být provedení a uložení odboček shodné jako u HDV; 

„ musí mít průřezy vodičů takové, aby dovolená proudová zatížitelnost vodičů odpovídala alespoň výpočtovému proudu soudobého příkonu OM; 

„ musí mít průřez minimálně 6 mm2 ; 

„ musí být provedeny vodiči: 

„ s plnými jádry u průřezu do 10 mm2 Cu; 

„ s plnými nebo slaněnými jádry u průřezů 16 mm2 Cu; 

„ při délce odbočky nad 15 m musí být její průřez minimálně 10 mm2 Cu; 

„ mohou být jednofázové nebo třífázové, počet vodičů odbočky musí odpovídat počtu fází hlavního jističe před elektroměrem; 

„ musí být provedeny a uloženy tak, aby byl ztížen neoprávněný odběr elektřiny a aby bylo možné vodiče vyměnit bez stavebních zásahů. Odbočky k elektroměrům lze uložit v trubkách, kanálech a v dutinách stavebních konstrukcí. Místo odbočení lze provést v HDS nebo v neměřené části elektroměrového rozváděče, přičemž odbočky delší než 3 m musí být jištěny samostatně v místě odbočení z HDV. Tento jisticí prvek musí být označen popisem: "Jištění odbočky"; 

„ provedení odboček k elektroměrům v instalačních lištách nebo žlabech není přípustné; 

„ jednofázové odbočky lze provést u zařízení s jističem před elektroměrem s maximální proudovou hodnotou 1×25 A (maximální soudobý příkon do 5,5 kW), v ostatních případech musí být odbočky třífázové. Musí být rovnoměrně rozděleny mezi jednotlivé fáze HDV tak, aby byly všechny fáze pokud možno stejně zatěžovány.

Umístění elektroměrového rozváděče

„ musí být umístěn tak, aby byl obsluze trvale přístupný; 

„ před elektroměrovým rozváděčem a elektrorozvodným jádrem musí být volný prostor o hloubce a šířce minimálně 800 mm, umožňující otevření dvířek v úhlu minimálně 90°, s rovnou podlahou nebo definitivně upraveným terénem k bezpečnému provádění obsluhy a prací; 

„ musí mít střed elektroměru ve výšce 1000-1700 mm od podlahy nebo definitivně upraveného terénu; 

„ v případech, kdy je v jednom rozváděči umístěno více elektroměrů (spínacích prvků) nad sebou, musí být jejich středy ve výšce 700-1700 mm od podlahy nebo definitivně upraveného terénu; 

„ výška spodní hrany rozváděče od podlahy nebo definitivně upraveného terénu: 

„ ve vnitřních instalacích není stanovena, avšak jističe a svorkovnice PEN musí být obsluze přístupné ve výšce minimálně 300 mm; 

„ ve venkovních instalacích musí být minimálně 600 mm. S ohledem na místní a klimatické podmínky může pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s., požadovat umístění nad definovanou minimální výšku. 

„ nesmí být osazen do společných skříní s plynoměry, výjimku tvoří sestavy skříní pro tento účel schválené; 

„ se nesmí umísťovat na rameni schodiště; 

„ v objektech pro osoby se zdravotním postižením jsou požadavky na umístění elektroměrového rozváděče stanoveny příslušnou ČSN; 

„ v atypických případech určí způsob připojení a umístění měření odběru elektřiny pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s.